Contact

Aquatic Systems Biology Unit Weihenstephan

Technische Universität München
D-85350 Freising-Weihenstephan

Mailing address:

TU München - Weihenstephan
Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie
Mühlenweg 22
D-85354 Freising

Secretary:

Angela Seppeur

Phone 08161-71-3947 (8 - 12 am)

Fax. 08161-71-3477

Email 

Limnological Research Station Iffeldorf

Mailing address:

TU München - Weihenstephan
Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie

Limnologische Station Iffeldorf

Hofmark 1-3
D-82393 Iffeldorf

Secretary:

Phone +49 - 8856 / 810 - 0
Fax +49 - 8856 / 810 - 40

Email